NLP Mojster Coach / 9. april 2021 - 7. november 2021

COACH_MOJSTERBi radi naredili korak dlje tako v zasebni, kot tudi poslovni sferi vašega življenja? Želite pomagati ljudem? Postanite NLP Mojster coach! Cilj treninga je, da coachi lahko takoj po končanem usposabljanju začnete z uspešnim osebnim, poslovnim, športnim, družinskim itd. coachingom. Trening je usmerjen v prakso, saj vsebuje intenzivno delo s klienti.

 

 

 

Master Coach je sposoben v interakciji s klientom le-tega uspešno podpreti pri doseganju rezultatov in ciljev v njegovem zasebnem življenju.

Ravno tako naj bi bil sposoben uporabiti tehnike in teorijo coachinga za povečanje učinkovitosti posameznikov in timov ter izboljšanja konkurenčnosti podjetij.

Program traja 15 dni in poteka 5 vikendov ob petkih popoldne, sobotah in nedeljah.

Trening vsebuje intenzivni coaching ob superviziji coachev, kar vas bo usposobilo za takojšnje delo s klienti. 

 

V program se lahko vključite udeleženci, ki ste zaključili naslednje treninge:

NLP Master Coach je priporočeno nadaljevanje NLP poti, saj nadaljujete z intenzivnim delom s klienti. Program je bolj usmerjen v prakso in veliko bolj intenziven kot program NLP Mojster. 

 

Trening NLP coach je sestavljen iz dveh delov:

 • Prvi del programa traja 6 dni in udeleženci po opravljenih obveznostih in izpitu dobite naziv in certifikat NLP Coach Practitioner.
 • Drugi del programa traja 15 dni in udeleženci po opravljenih obveznostih in izpitu dobite naziv in certifikat NLP Master Coach. 

 

Program treninga

Trening je izjemno praktično naravnan. Cilj treninga je, da coachi lahko takoj po končanem usposabljanju začnete z uspešnim osebnim, poslovnim, športnim, družinskim ... coachingom. 

Program treninga vključuje vrsto vsebin, ki so pogoj za učinkovit coaching. Med treningom se boste udeleženci srečevali z dejanskimi klienti. Pri tem boste vodeni skozi proces coachinga (od dela z manj zahtevnimi težavami do reševanja večjih življenjskih ali poslovnih izzivov).

 • intenzivno izobraževanje (minimalna obvezna prisotnost 13 dni),
 • coaching s klienti ter supervizja coachev,
 • feedback trenerjev in kolegov,
 • najmanj 3 dokumentirani primeri, interpretacija, analiza in opis procesa, metod in intervencij,
 • osebni coaching proces,
 • osebni coaching profil,
 • 40 ur svetovalnih izkušenj,
 • 15 ur supervizije.


 Ključne coaching kompetence, ki jih osvojite tekom našega programa (za ogled klikni tukaj)

A. Temelj


1. Coach deluje etično

Definicija: razume in dosledno upošteva etiko in standarde coachinga.

 1. Prikaže osebno integriteto in poštenost v interakciji s klienti, plačniki in relevantnimi udeleženci v projektu.
 2. Je sočuten do klientove identitete, okolja, izkušenj, vrednot in prepričanj.
 3. Uporablja jezik, ki je primeren in spoštljiv do klientov, plačnikov in relevantnih udeležencev v projektu.
 4. Se drži etičnega kodeksa in vzdržuje ključne kompetence.
 5. Vzdržuje zaupnost v coaching procesu glede na dogovor z udeleženci v projektu in glede na ustrezne zakone.
 6. Se zaveda in ohranja razlike med coachingom, svetovanjem, psihoterapijo in ostalimi svetovalnimi službami.
 7. Če je primerno in potrebno, napoti kliente k drugim svetovalnim službam

2. Coach živi v skladu s coaching miselnostjo

Definicija: razvija in vzdržuje miselnost, ki je odprta, radovedna, fleksibilna in usmerjena v klienta.

 1. Se zaveda, da so klienti sami odgovorni za svoje odločitve.
 2. Se neprestano izobražuje in razvija kot coach.
 3. Razvija trajno refleksivno prakso za izboljšanje coachinga.
 4. Se zaveda in je odprt do vpliva okolja in kulture nase in na druge.
 5. Uporablja samozavedanje in intuicijo za dobrobit klientov.
 6. Razvija in vzdržuje zmožnost upravljanja s čustvi.
 7. Se mentalno in čustveno pripravi na srečanja.
 8. Poišče pomoč pri zunanjih virih, kadar je to potrebno.

B. Soustvarjanje odnosa


3. Coach vzpostavi in vzdržuje dogovore

Definicija: sodeluje s klientom in z relevantnimi udeleženci projekta za vzpostavitev jasnih dogovorov o odnosih, procesu, načrtih in ciljih coachinga. Vzpostavi dogovore tako za celoten potek coachinga kot tudi za vsako srečanje posebej.

 1. Razloži, kaj coaching je in kaj ni ter opiše proces klientu in relevantnim udeležencem projekta.
 2. Doseže dogovor kaj je v coaching odnosu primerno in kaj ni, kaj je in kaj ni ponujeno ter odgovornosti klienta in relevantnih udeležencev projekta.
 3. Doseže dogovor glede smernic in specifičnih dejavnikov odnosa, kot so logistika, stroški, časovni načrt, trajanje, prekinitev, zaupnost in vključevanje drugih.
 4. Sodeluje s klientom in z relevantnimi udeleženci projekta pri vzpostavitvi splošnega načrta in ciljev.
 5. Sodeluje s klientom pri določitvi kompatibilnosti med coachem in klientom.
 6. Sodeluje s klientom pri opredelitvi ali potrditvi tega, kaj želi pri srečanju doseči.
 7. Sodeluje s klientom pri definiranju tega, kar klient meni, da bi morala nasloviti ali razrešiti, da bi dosegla zastavljene cilje srečanja.
 8. Sodeluje s klientom pri definiranju ali potrditvi merjenja uspeha, ki ga klient želi doseči v celotnem coaching procesu ali na posameznem srečanju.
 9. Sodeluje s klientom pri razpolaganju s časom in vsebino srečanja.
 10. Nadaljuje coaching v smeri klientovih želenih rezultatov, razen če klient nakaže drugače.
 11. Ob koncu coaching procesa s klientom soustvari zaključek odnosa na spoštljiv in profesionalen način.
4. Coach neguje zaupanje in varnost

Definicija: sklene partnerstvo s klientom za ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja, ki dovoli klientu svobodno izražanje. Vzdržuje odnos medsebojnega spoštovanja in zaupanja.

 1. Poskuša razumeti klienta znotraj konteksta, kar lahko vključuje njegovo identiteto, okolje, izkušnje, vrednote in prepričanja.
 2. Pokaže spoštovanje do klientove identitete, dojemanj, stila in jezika, ter prilagodi coaching klientu.
 3. Prepozna in spoštuje klientove edinstvene talente, spoznanja in delo v procesu coachinga.
 4. Izrazi spodbudo, empatijo in skrb za klienta.
 5. Zazna in podpira klientovo izražanje čustev, dojemanj, skrbi, prepričanj in predlogov.
 6. Izrazi odprtost in transparentnost kot način izražanja ranljivosti in gradi zaupanje klienta.
5. Coach vzdržuje prisotnost

Definicija: je popolnoma zaveden in prisoten s klientom, uporablja odprt stil, je fleksibilen, prizemljen in samozavesten.

 1. Je osredotočen, pozoren in odziven na klienta in je do njega empatičen.
 2. Med procesom coachinga izraža radovednost.
 3. Upravlja s čustvi, da ostane prisoten s klientom.
 4. Pokaže samozavest pri delu s klientovimi močnimi čustvi med procesom coachinga.
 5. Se počuti dobro pri delu z neznanim.
 6. Ustvari ali dovoli prostor za tišino, odmor ali refleksijo.

C. Učinkovita komunikacija


6. Coach aktivno posluša

Definicija: se osredotoči na to, kar klient pove in ne pove, da bi popolnoma razumel, kaj je sporočeno v kontekstu klientovih sistemov in da podpira klientovo samoizražanje.

 1. Upošteva klientov kontekst, identiteto, okolje, izkušnje, vrednote in prepričanja, da bolje razume to, kar mu klient sporoča.
 2. Reflektira ali obnavlja sporočeno, da zagotovi jasnost in razumevanje.
 3. Prepozna, kadar je zadaj več, kot klient sporoča, in dodatno sprašuje.
 4. Opazi, prepozna in raziskuje klientova čustva, nihanja v energiji, neverbalne pokazatelje ali druga vedenja.
 5. Poveže klientove besede, ton glasu in telesno govorico, da določi poln pomen tega, kar je sporočeno.
 6. Opazi težnje v klientovih vedenjih in čustvih skozi srečanja, da izlušči teme in vzorce.
7. Coach vzbuja zavedanje

Definicija: olajša klientov vpogled in učenje z uporabo orodij in tehnik, kot so prodorna vprašanja, tišina, metafore ali primerjave.

 1. Upošteva klientove izkušnje, ko se odloča, kaj bi bilo najbolj uporabno.
 2. Izzove klienta na način, da prikliče zavedanje ali vpogled.
 3. Postavlja vprašanja o klientu, kot je način razmišljanja, vrednote, potrebe, želje in prepričanja.
 4. Postavlja vprašanja, ki klientu pomagajo raziskovanje izven trenutnega mišljenja.
 5. Povabi klienta, da deli več o svoji trenutni izkušnji.
 6. Opazi, kaj deluje in tako poveča klientov napredek.
 7. Prilagodi svoj pristop coachinga klientovim potrebam.
 8. Pomaga klientu določiti dejavnike, ki vplivajo na trenutne in prihodnje vzorce vedenja, mišljenja ali čustvovanja.
 9. Povabi klienta, da oblikuje ideje o tem, kako se premakniti naprej in kaj je za to pripravljen ali zmožen storiti.
 10. Podpira klienta pri preokvirjanju stališč.
 11. Brez navezanosti deli opazovanja, vpoglede in čustva, ki imajo možnost ustvariti novo znanje za klienta.

D. Spodbujanje učenja in rasti


8. Coach pospeši klientovo rast

Definicija: Sodeluje s klientom, da preoblikuje učenje in vpogled v lastno delovanje. Spodbuja klientovo avtonomijo v procesu coachinga.

 1. Sodeluje s klientom pri povezovanju novega zavedanja, vpogleda ali znanja z njegovim pogledom na svet in vedenjem.
 2. Sodeluje s klientom pri oblikovanju ciljev, delovanju in klientovo odgovornostjo, kar omogoča njihovo povezovanje in novo znanje.
 3. Prepozna in podpira klientovo avtonomijo pri oblikovanju ciljev, delovanju in prevzemanju odgovornosti.
 4. Podpira klienta pri ugotavljanju potencialnih rezultatov ali učenju iz določenih korakov delovanja.
 5. Povabi klienta, da razmisli o prihodnjem delovanju, vključno o virih, podpori in možnih ovirah.
 6. Sodeluje s klientom, da obnovi znanja in vpoglede znotraj srečanj ali med njimi.
 7. Proslavlja klientov napredek in uspeh.
 8. Sodeluje s klientom pri zaključku coachinga.

end faq


 

Mesto udeleženca/ke je rezervirano šele po prejeti prijavnici!


Redna cena:


2183,80 EUR
(1790,00 EUR + DDV)


Cena za prijave 

do 31.3.2021:

1891,00 EUR
(1550,00 EUR + DDV)


Prihranili ste:

292,80 EUR
(240,00 EUR + DDV)
   

V primeru, če še niste zaključili izobraževanje NLP Coach Practitioner (in imate uspešno zaključena programa NLP Praktik in NLP Mojster), nas kontaktirajte za podrobnosti.

Dodatne ugodnosti: 

Kotizacijo lahko poravnate v do 10 mesečnih obrokih.
V primeru plačila v šestih obrokih imate dodatni 4% popust.
V primeru plačila v treh obrokih imate dodatni 6% popust.
Pri plačilu v enkratnem znesku imate dodatni 10% popust

 

V ceno je vključeno: 
udeležba na vrhunskem 17 - dnevnem tečaju NLP Master coach;
seminarsko gradivo v slovenskem jeziku;
 
BONUSI:
75,00 € za proces mednarodnega certificiranja (izpit in mednarodni certifikat); 
supervizija pod nadzorom trenerjev in coachev;
licenca za uporabo NLP-ja.
 

 

Predavatelji

milan
Milan Vujasinovič je mednarodno certificiran NLP trener in NLP coach in je zaključil usposabljanje celo za najvišjo stopnjo v NLP-ju, NLP trenerja trenerjev (NLP master trainer). Šolan je s strani obeh ustanoviteljev NLP-ja. Usposabljanje za NLP trenerja, NLP coacha in za New Code NLP trenerja je opravil pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju, kateremu tudi asistira na treningih v Evropi.
samo
Dr. Samo Božič se je prvih NLP treningov udeležil že sredi 80-tih let prejšnjega stoletja (NLP Praktik pri Anthonyju Robbinsu). Kot NLP strokovnjak se posveča predvsem projektnemu managementu, komunikaciji in pospešenemu učenju. Močna prednost je njegova interdisciplinarna izobrazba (doktorat s področja sistemov, magisterij ekonomije, magisterij elektrotehnike ...) in bogate izkušnje na velikih mednarodnih projektih.
dzemal
Dr. Džemal Durić je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Mojster Coach po standardih Mednarodne zveze trenerjev NLP (INLPTA). Izvaja mednarodno certificirane NLP programe na Inštitutu za nevro-lingvistično programiranje. Dodatno znanje je pridobil na usposabljanjih pri ustanovitelju NLP-ja dr. Johnu Grinderju (New Code NLP), Robertu Diltsu (Creative Leadership), dr. Stephenu Gilligenu (Generative Coaching) in Anthonyju Robbinsu (Unlish the Power Within).
Korenjak 1024
Marko Korenjak je mednarodno certificiran NLP Trener (po standardih mednarodne zveze NLP trenerjev (INLPTA)) in NLP Coach (po standardih mednarodne federacije coachev (ICF)).  Kot NLP strokovnjak se je veliko ukvarjal s področjem uporabe humorja in zabavne komunikacije pri izboljševanju medosebne komunikacije. Trenutno vodi največje združenje organizacij pacientov z obolenji jeter v Evropi - ELPA, ki zdruzuje predstavnike 31 krovnih organizacij iz 25 drzav Evrope.
Iršič
Marko Iršič je v Leuvenu (Belgija) končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Je aktiven mediator in trener mediatorjev. Napisal je vrsto poljudnih člankov, ter knjige Umetnost obvladovanja konfliktov (2004) in Mediacija (2010) , Communication Wellness (2017) in Conflict Competence (2018) ter Komunikacijska blaginja (2019). Vodi seminarje in delavnice s področja medosebnih odnosov, komunikacije, mediacije, obvladovanja konfliktov, obvladovanja težavnih strank In obvladovanja stresa doma in v tujini.

end faq

Termini in lokacija

Trening poteka med vikendi (petek od 16:30 do 21:00 ure, sobota in nedelja od 9:30 do 17:30 ure). Običajno (ne pa nujno) se treningi izvajajo v prostorih na naslovu Ulica Gradnikove brigade 11 v Ljubljani (200 metrov od City parka, v BTC-ju). V primeru višje sile ali iz drugih objektivnih razlogov, pa tudi izven omenjenih prostorov, ali na daljavo preko programa Zoom.

 

1. modul:
petek, 9. april 2021, od 16.30 do 21.00 ure;
sobota, 10. april 2021, od 9.30 do 17.30 ure;
nedelja, 11. april 2021, od 9.30 do 17.30 ure. 

2. modul:
petek, 14. maj 2021, od 16.30 do 21.00 ure;
sobota, 15. maj 2021, od 9.30 do 17.30 ure;
nedelja, 16. maj 2021, od 9.30 do 17.30 ure.

3. modul:
petek, 18. junij 2021, od 16.30 do 21.00 ure;
sobota, 19. junij 2021, od 9.30 do 17.30 ure;
nedelja, 20. junij 2021, od 9.30 do 17.30 ure.

4. modul:
petek, 1. oktober 2021, od 16.30 do 21.00 ure;
sobota, 2. oktober 2021, od 9.30 do 17.30 ure;
nedelja, 3. oktober 2021, od 9.30 do 17.30 ure.

5. modul:
petek, 5. november 2021, od 16.30 do 21.00 ure;
sobota, 6. november, 2021, od 9.30 do 17.30 ure;
nedelja, 7. november 2021, od 9.30 do 17.30 ure.end faq

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe datumov izvedbe tečaja.
V kolikor na tečaj ni prijavljenih dovolj oseb za izvedbo tečaja, si pridržujemo pravico do zamika datumov izvedbe ali odpovedi tečaja.